Direkt till innehållet

Vägen till ett nytt vårdinformationsstöd

Vilka gemensamma förberedelsearbeten pågår?

I Region Halland har ett 40-tal verksamhetsrepresentanter från hälso- och sjukvårdens olika kliniska områden hittills varit delaktiga i olika workshops. I dessa workshops är även medarbetare från de övriga 8 regionerna inom SUSSA Samverkan involverade.

Workshoparbetet är kopplat till den anpassning (grundkonfiguration) av det nya vårdinformationsstödet som sker gemensamt inom SUSSA Samverkan.

Hur genomför vi möten inom SUSSA Samverkan?

Just nu sker i stort sett samtliga möten inom SUSSA Samverkan digitalt. SUSSA Samverkan har generellt sett sedan tidigare mycket digitala möten, framförallt via Teams, dels av miljöskäl och dels av ekonomiska skäl, vilket innebär att det finns en stor vana av digitala mötesforum.

Hur kommer verksamheterna att påverkas av införandet?

För att kunna uppnå de förväntade nyttoeffekterna krävs att vi arbetar med gemensamma termer och begrepp i journalföringen.

Målet är bland annat minskad dubbeldokumentation och ett effektivare arbetssätt som möjliggör EN strukturerad journal per patient, där det är lätt att följa patientens väg genom vården.

Ett stort förberedelsearbete samt ändrade arbetssätt krävs för att få ut önskade effekter av framtidens vårdinformationsstöd och många medarbetare kommer att vara delaktiga.

Senast ändrad: