Direkt till innehållet

Aktuell lägesbild

Att införa ett nytt vårdinformationsstöd är ett långsiktigt arbete som pågår under flera år. Det krävs ett omfattande förberedelsearbete på flera nivåer och i arbetet med FVIS har ett antal delmål och processer identifierats.

Tillsammans med åtta andra regioner ingår Region Halland i det SUSSA-gemensamma arbetet med att anpassa och förbereda sig för införandet av det nya vårdinformationsstödet. Det framtida stödet kommer att innebära ändrade arbetssätt, där bland annat patientens delaktighet är en integrerad del i vårdkedjan.

Deltagare från olika kliniska verksamheter och stödverksamheter inom Region Halland arbetar tillsammans i de olika etapperna och deltar i SUSSA-gemensamma arbetsgrupper och workshopgrupper.

På denna sida ges en lägesbild av var Region Halland befinner sig i arbetet just nu, i stora drag. Sidan kommer att uppdateras i takt med att nya centrala steg tas mot införandet av ett nytt vårdinformationsstöd.

Detta händer under 2023

Slutgiltiga acceptanstester godkänns under årets första kvartal. Tillsammans med övriga SUSSA-regioner går Region Halland steg för steg igenom det upphandlade underlaget och stämmer av om vi får det leverantören erbjöd i samband med upphandlingen.

Planer för införandet av Cosmic och utbildning i Cosmic godkänns under årets första kvartal. Planerna beskriver hur införandet samt hur förberedelsearbetet ska organiserat och hur flera olika roller kommer få sin utbildning i Cosmic, däribland slutanvändarna i Region Halland i samband med införandet.

Den första utbildningen av rollen Utbildare kommer starta under hösten 2023.

Kommunikation till medarbetare i Region Halland görs regelbundet genom så kallade Chefspaket i form av digitala presentationer som chefer visar för sina medarbetare på APT. FVIS-hemsidan uppdateras löpande med ny information.

Mer information om vad som händer under 2023 kommer publiceras härunder löpande.

Detta hände under 2022

Medarbetare från flera verksamheter inom Region Halland deltog löpande i olika aktiviteter och arbetsgrupper för att driva arbetet framåt. Efter varje etapp i arbetet skedde en intern förankrings- och beslutsprocess inom Region Halland för att därefter lyftas till SUSSAs gemensamma styrgrupp.

Sammanhållen plan för kommunikationsinsatser

Att införa ett nytt vårdinformationsstöd är ett omfattande arbete som berör medarbetare i hela organisationen. En tydlig och sammanhållen kommunikation är ett viktigt verktyg för att, tillsammans med andra insatser, bidra till att nå de övergripande målen. Region Hallands kommunikationsarbete kring FVIS formuleras i en kommunikationsplan och utgår från det gemensamma arbetet inom SUSSA-samverkan. Under hösten 2022 tas en mer detaljerad kommunikations- och aktivitetsplan fram som beskriver behov och syfte med olika kommunikationsinsatser till definierade målgrupper under 2023.

Den fortsatta planeringen framåt

Arbete pågick oktober 2022 med acceptanstester. Tillsammans med övriga SUSSA-regioner går Region Halland steg för steg igenom det upphandlade underlaget och stämmer av om vi får det leverantören erbjöd i samband med upphandlingen.

Har du frågor?

Välkommen att mejla FVIS funktionsbrevlåda FVIS@regionhalland.se .

Senast ändrad: