Direkt till innehållet

Tidplan för Cosmics införande försenas för tre regioner 

Det står nu klart för Sussaregionerna att Cambio Healthcare Systems AB inte lyckats leverera de delar som utlovats enligt gemensamt överenskommen tidplan vad gäller nytt vårdinformationsstöd. Detta trots att regionerna gjort vad man kunnat för att tidplanen ska hållas. Tidpunkterna för införande i regionerna kommer att behöva justeras vilket kräver hantering och dialog kring konsekvenserna.  

I nuläget rör förseningen främst de tre regioner, Region Norrbotten, Region Västerbotten och Region Örebro län, som är först på tur för införande av det nya vårdinformationsstödet. Ny tidplan är ännu inte klar och det är också oklart om övriga regioner kommer att behöva senarelägga sina införanden. Införandeplaneringen för Region Halland justeras inte i nuläget. Målsättningen är även fortsatt att införa Cosmic i november 2024.

Regionernas mål med att införa ett nytt vårdinformationsstöd (Cosmic) är att främja nytta för verksamhet och patienter. Detta kräver att systemet är funktionellt och väl anpassat för verksamhetens behov.  

För att inte riskera ytterligare förseningar har Sussa en tät dialog gällande leveranser och styrning av fortsatt arbete tillsammans med Cambio, för att säkerställa att den kvalitet och patientsäkerhetsmässiga krav på leveranserna verkligen uppfylls.

Avgörande vid införandet av Cosmic är en fortsatt god arbetsmiljö, god patientsäkerhet och ett minimalt produktionsbortfall under tiden för införandet. Sussa fortsätter därför arbeta tillsammans med Cambio för att säkerställa en bra konfiguration samt sätta en ny tidplan för införandet av Cosmic i Sussaregionerna. Under hösten har takten ökat, vilket indikerar att vidare förseningar ska kunna undvikas.  

Fakta: Sussa och nytt vårdinformationssystem
Sussa samverkan är ett unikt, svenskt samarbete mellan nio* regioner som i dag samverkar kring mer än det gemensamma vårdinformationsstödet. Den övergripande idén är att samverka för att uppnå målen i nationell vision för e-hälsa 2025. I dag är cirka 450 regionala medarbetare engagerade i olika uppdrag, projekt och initiativ inom SUSSA samverkan. För närvarande ligger störst fokus på det gemensamma arbetet med att utveckla och införa ett nytt vårdinformationsstöd, Cosmic, vilket ska ersätta regionernas nuvarande journalsystem under 2024. Samverkansformen kommer att fortsätta i åtminstone 20 år till. Samarbetet kommer främst att handla om förvaltning och vidareutveckling av det gemensamma vårdinformationsstödet.
* De nio ingående regionerna är Blekinge, Dalarna, Gävleborg, Halland, Norrbotten, Sörmland, Västerbotten, Västernorrland och Örebro län. 

Det nya vårdinformationsstödet är en helhetslösning som ska: 

  • förenkla, underlätta och effektivisera dokumentation för medarbetarna i vården. 
  • stödja vårdadministration, produktionsplanering, standardiserade vårdprocesser, kunskapsstöd och informationsutbyte. 
  • innehålla EN sammanhållen och integrerad journal. 
  • göra patienten mer delaktig i sin vård, med säker tillgång till relevant information. 
  • utgöra en bas för verksamhetsutveckling och ett underlag, av hög kvalitet, för forskning och innovation. 

Publicerad: 2023-11-20

Senast ändrad: