Direkt till innehållet

Frågor och svar

Behöver jag titta på olika ställen i Cosmic inför mitt besök med patienten?

Ja, Cosmic består av olika moduler, översikter och verktyg som fokuserar på olika delar av patientens information, till exempel Journal, Läkemedelslista eller Tidbok. Patientöversikten som samlar information från olika delar av Cosmic ger överblick och kan vara ett bra fönster att utgå ifrån, inför ett patientbesök. Från Patientöversikten kan du lätt ta dig vidare till olika moduler, om du behöver ta del av mer information inom ett specifikt område.

 

Kan jag välja vilka journalanteckningar jag vill ta del av?

Vilken enhet du loggar in på i Cosmic styr vilka journalanteckningar som visas. I och med sammanhållen journalföring kan du med patientens samtycke ta del av ytterligare journalanteckningar utanför din enhet.

Det går också att filtrera i kronologisk journal utifrån en mängd olika parametrar, om du behöver söka fram specifik information.

 

Hur kommer våra journalmallar i Cosmic att se ut?

Journalmallarna för dokumentation är framtagna Sussa-gemensamt av representanter från de nio Sussa-regionerna inom respektive Nationellt programområde. För att få inblick i din verksamhets kommande journalmallar, kontakta din förvaltnings införandeorganisation som har tillgång till levererat material från Sussa.

 

Hur ska flera yrkesroller dokumentera i samma journalmallar?

Journalmallar är just mallar och de är inte yrkeskategoriserade som vi är vana vid idag, därmed är mallar tillgängliga för fler och innehåller sökord som är lämpliga för olika yrkeskategoriers dokumentation. Det är inte tvingande att dokumentera i alla sökord i en mall.

 

Journalföring i Cosmic innebär mer fasta val i dynamiska mallar, hur ska det gå?

En arbetsgrupp är tillsatt med uppdrag att skapa ett bra stöd för användning och för hur diktering och taligenkänning ska fungera. Viktigt att minnas att åtta regioner redan idag använder Cosmics verktyg för journalföring.

 

Varför är innehållet i remissmallar så omfattande?

Innehållet i remissmallar styrs av remissmottagarens behov av information för att

kunna göra en bra bedömning av patienten/frågeställningen. Remissmallen ger

samtidigt bra vägledning för dig som remittent gällande vilken information som

behövs och med detta undviker vi att handläggningen av remissen/patienten fördröjs

på grund av behov av kompletteringar.

 

Var hittar jag information om patientens läkemedelsordinationer och förskrivningar i Cosmic?

I Cosmic finns en Läkemedelslista och den presenterar all aktuell information om patientens ordinationer och förskrivningar oavsett vårdform, det vill säga oavsett om patienten är inskriven i slutenvård eller på ett besök i öppenvård. Viktigt att behandlade läkare alltid ser till att läkemedelslistan är aktuell och korrekt i samband med en vårdövergång.

OBS! Undantagen är Waran-behandling, vaccinationer och cytostatika som i Region Halland i nuläget kommer hanteras utanför Cosmic.

 

Hur kommer multimediahantering fungera i Cosmic?

Vi kommer ha samma förutsättningar i Cosmic som vi har i VAS idag - patienter kommer bokas i Cosmic och uthoppen vi har idag i VAS kommer även finnas från Cosmic. Vi kommer även ha ett uthopp från Cosmic till VidiView.

För att titta på undersökningar kommer du som idag behöva öppna olika externa arkiv där de finns lagrade.

 

Kan vi göra ändringar eller lägga till i innehållet i Cosmic?

Det vi får i Cosmic är ett Sussa-gemensamt innehåll med målet att systemet ska förvaltas gemensamt. Vid driftstart kommer vi ha en första version av Cosmic, som kommer att utvecklas avseende innehåll och funktionalitet, men revideringar kommer huvudsakligen ske genom Sussa Vårdstöd och ska uppfylla behov av gemensamt intresse för alla nio regionerna.

Vissa möjligheter ges till respektive region att ta ställning till arbetssätt i Cosmic, då det kan skilja sig åt då vi idag har olika vårdsystem. Hanteringen av dessa medskick har en egen arbetsprocess i regionen.

Fokus behöver nu ligga på nödvändiga förutsättningar för att kunna införa Cosmic, önskemål om vidareutveckling utöver det måste i detta läge stå tillbaka. Nu gäller det

att förstå och nyttja den funktionalitet som finns så bra som möjligt.

 

Varför kunde Region Halland inte bara välja samma vårdinformationsstöd som Region Skåne och Västra Götalands Regionen har upphandlat?

Enligt lagen om offentlig upphandling krävs en upphandling för att kunna skriva avtal med en ny leverantör. Vid en upphandling vet vi inte om det vinnande anbudet blir det samma som i Västra Götalandsregionen och Region Skåne.

Oavsett vilka vårdinformationsstöd som regionerna upphandlat kommer en fortsatt samverkan att ske mellan Västra Götalandsregionen och Region Skåne.

 

Varför behöver vi ett nytt vårdinformationsstöd?

För att kunna möta dagens digitaliseringstakt och invånarnas framtida förväntningar på tillgänglighet och behov av hälso- och sjukvård krävs ett nytt vårdinformationsstöd som stödjer verksamhetens behov med utgångspunkt från patientens väg genom vården.

Syftet är att införa ett vårdinformationsstöd som skapar förutsättningar för ett vårdinformationsstöd som upplevs som en helhetslösning, är effektivt, säkert och ger besluts- och processtöd samt möjliggör EN strukturerad journal per patient där det är lätt att följa patientens väg genom vården.

Invånare och patienter får en bättre tillgång till information om sin vård och hälsa genom moderna digitala tjänster vilket skapar förutsättningar för ökad delaktighet.

Det nya vårdinformationsstödet ska bidra till att Region Halland uppnår målen i hälso- och sjukvårdsstrategin och i den nationella visionen för e-hälsa 2025.

Region Hallands nuvarande journalsystem VAS har en begränsad livslängd då det inte håller för den framtida utveckling som krävs för att kunna möta dagens digitaliseringstakt och för kommande certifierings- och andra IT tekniska krav. Vi beräknar därför vara klara med införandet av det nya vårdinformationsstödet till 2025.

 

Vad ingår i det vårdinformationsstöd som avtalsregionerna inom Sussa upphandlat?

Vårdinformationsstödet ska bland annat innehålla stöd för journaldokumentation, läkemedel, anestesi och intensivvård, operation, samordnad vårdplanering, beställning och svar, bildhantering, obstetrik och förlossning och cytostatika.

Vårdinformationsstödet ska ge stöd till ett processinriktat arbetssätt, med möjlighet till bland annat strukturerad dokumentation och mobilt arbetssätt. Det upphandlade vårdinformationsstödet omfattar även drifttjänst med support och underhåll.

Systemet bygger på Cambios COSMIC men håller på att utvecklas och anpassas för att möta upp de krav som ställts i upphandlingen.

 

Varför har man beslutat att ersätta VAS?

Bedömningen är att VAS har en begränsad livslängd då det inte håller för den framtida utveckling som krävs för att kunna möta dagens digitaliseringstakt och för kommande certifierings- och andra IT tekniska krav. Därför tog Region Halland redan 2015 ett inriktningsbeslut att på sikt ersätta VAS. Införandet av det nya vårdinformationsstödet planeras därför vara genomfört till 2025.

 

Vilka val hade Region Halland?

Region Halland hade två alternativ. Antingen att aktivera den option som Region Halland har inom Sussa samverkan och införa det vårdinformationssystem som Cambio Health Systems AB kommer att leverera, eller att genomföra en egen, ny upphandling.

 

Varför blev rekommendationen att ansluta Region Halland till Sussa samverkan?

Ett omfattande analysarbete har gjorts där ett 70-tal medarbetare från vård och stödfunktioner medverkat. Bedömningen är att alternativet med en egen upphandlad lösning skulle innebära högre kostnader både på kort och på lång sikt. Det skulle också kunna leda till att Region Halland riskerar att stå ensamt i Sverige med det nya vårdinformationsstödet, och därmed få bära hela kostnaden för den framtida utvecklingen. Genom att aktivera den option som Region Halland har inom Sussa samverkan kan vi få samma vårdinformationsstöd som åtta andra regioner, vilket i så fall kommer att omfatta en fjärdedel av Sveriges befolkning.

 

Borde inte hela Sverige ha samma vårdinformationsstöd?

Det skulle krävas ett regeringsbeslut om alla regioner skulle ha samma vårdinformationsstöd, vilket inte finns idag. I dagsläget med de upphandlingar som har genomförts och håller på att genomföras kommer det dock endast att bli ett fåtal vårdinformationsstöd i Sverige. Nationella initiativ arbetar samtidigt med att gemensamt skapa förutsättningar för samverkan och kommunikation över gränserna.

 

Vad kommer FVIS i praktiken innebära för invånarna?

Förhoppningen är att det ska bli enklare för patienten och invånaren att följa och ta del av sin vård och journal. Det nya vårdinformationsstödet ska också bidra till en säker, god och jämlik hälso- och sjukvård. All vårdinformation kommer också finns samlad på ett ställe så det blir ett enklare vårdmöte där man inte behöver berätta samma information för olika vårdgivare – en journal per patient. Målet är helt enkelt en mer delaktig patient.

 

1177 är ju i många regioner startpunkten för invånarens kommunikation med vården. Hur ser FVIS-projektet på integrering av 1177:s invånartjänster i det nya informationsstödet?

Målsättningen är att 1177:s e-tjänster för våra invånare ska vara integrerade i det nya vårdinformationsstödet. Även andra nationella vårdtjänster som Nationell patientöversikt med sammanhållen journalföring ska vara integrerat. Ett viktigt krav i upphandlingen har varit att det nya vårdinformationsstödet ska fungera i den nationella kontexten med befintliga och framtida vård- och invånartjänster.

 

Kommer kommunerna kunna vara med i det nya vårdinformationsstödet?

Kommunerna kommer att ingå i den del som är kopplad till samordnad vårdplan, en funktion som ingår i det nya vårdinformationsstödet. För övrigt har inte kommunerna någon option på det nya vårdinformationsstödet och kan inte använda samma informationsstöd som regionen. Det nya vårdinformationsstödet ska dock ge möjlighet till kommunikation mellan de olika vårdinformationsstöden och samverkan kring ett sådant arbete kommer att ske framöver.

 

Kommer även de privata vårdgivarna att jobba med det nya vårdinformationsstödet?

De privata vårdgivarna som har avtal med Region Halland kommer på samma sätt som idag ingå enligt de förutsättningar som Region Halland anger.

 

Har du fler frågor?

Välkommen att maila till din förvaltnings FVIS funktionsbrevlåda.

Senast ändrad: